Služby

 

SEGAL Security s.r.o. , Vám ponúka nasledovné produkty:

SÚKROMNÁ BEZPEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

 • poskytovanie strážnej služby

 • prevádzkovanie strediska registrácie poplachov (SRP) - pultu centrálnej ochrany (PCO)

 • poriadková služba

 • zabezpečovanie a ochrana priestranstiev

 • osobná ochrana

 • prevoz peňazí a cenných zásielok

 • doprovod pri prevoze peňazí a cenných zásielok

 • poradenská služba

 • bezpečnostné analýzy a projekty


 

TECHNICKÁ SLUŽBA NA OCHRANU MAJETKU A OSOBY

 • poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)

 • perimetrická ochrana

 • pripojenie na stredisko registrácie poplachov (SRP) - pult centrálnej ochrany (PCO)

 • vstupný kontrolný režim, dochádzkový režim

 • priemyselná TV a videosystémy (CCTV)

 • automatické závory, turnikety

 • systém na ochranu tovaru

 • servis, revízie uvedených technických zariadení

Popis strážnej službySEGAL Security , s.r.o. , prevádzkuje strážnu službu v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozsah činnosti strážnej služby:

 • kontrola a evidencia oprávnenosti vstupov a výstupov,

 • vybavovanie a evidencia návštev, ich usmerňovanie,

 • obsluha elektrickej protipožiarnej signalizácie (EPS),

 • kontrola vnášania a vynášania materiálu podľa interných smerníc zákazníka,

 • vedenie predpísanej a bežnej evidencie,

 • zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja v objekte,

 • ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby,

 • ďalšia činnosť podľa vypracovaných smerníc,

 • koordinácia činností s verejnými inštitúciami ako polícia, požiarnici, havarijné služby, zdravotníctvo ( integrovaný záchranný systém )

 • preventívne protipožiarne kontroly priestorov (kontrola hasiacich prístrojov, vypnutie el. varičov, dodržiavanie zákazu fajčenia),

 • kontrola pohybu podozrivých osôb po jednotlivých poschodiach a vo vyhradených priestoroch,

 • kontrola uzamykania kancelárií po odchode príslušných pracovníkov,

 • neporušenosť vstupov, zámkov, pečatí, atď.,

 • dohľad nad priepustnosťou chodieb a únikových ciest (nábytok, iné zariadenia, tovar,...)

 • evidovanie a okamžité nahlasovanie porúch (voda, elektrika, vypínače,...) na dispečing,

 • kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel,

 • stráženie motorových vozidiel na vyhradených parkovacích plochách,


Koordinácia ochrany objektu so Strediskom Registrácie Poplachov ( SRP )
Nepretržítá služba na SRP, monitoruje činnosť na jednotlivých chránených objektoch a plní hlavne nasledovné úlohy:

 • koordinačná činnosť,

 • kontrolná činnosť,

 • spojenie s objektom ,

 • posilnenie ochrany objektu v prípade potreby,

 • vyrozumievanie iných zložiek ( polícia, zdravotníctvo,...),

 • ochranu bezpečnostných pracovníkov – spolupôsobí pri riešení krízových situácií , prijíma potrebné opatrenia,
Logistická podpora
Pre výkon služby bezpečnostného pracovníka je každému poskytované štandardné vybavenie podľa pracovného zaradenia , ako výzbroj , výstroj atd...:

 • jednotná uniforma , možnosť strážca v obleku

 • individuálne pridelenie MT

 • v uzatvorených lokalitách – vysielačky vo vlastnej sieti

 • obušok a putá RALK , Gass - Kaser

 • PATROL MANAGER na zaznamenávanie výkonu pochôdzkovej služby

 • V objektoch zvláštnej dôležitosti platia osobitné predpisy ako , určenie zbraní , baterky do výbušného prostredia , ďalekohľady na nočné videnie , zásahové vozidlo v objekte atd...